Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1 Lidmaatschap

ARTIKEL 1
Zij die gewoon lid der vereniging wensen te worden, dienen daartoe bij de secretaris een aanvraag in door middel van invulling en ondertekening van een door het bestuur daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

ARTIKEL 2.
1. Het bestuur zal de toelating als gewoon lid weigeren indien 

a: betrokkene het biljartspel beoefent als beroep of tegen geldelijke vergoeding, dan wel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond is vervallen verklaard.
b: door toelating een door het bestuur vastgesteld maximum aantal leden wordt overschreden.
c: toelating van betrokkene reeds eerder, doch niet langer dan een jaar te voren is geweigerd anders dan op grond van het bepaalde onder b.

2. De secretaris geeft aan betrokkene ten spoedigste schriftelijke kennis van een beslissing bedoeld in dit artikel onder bijvoeging, indien tot toelating is besloten, van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Toelating als gewoon lid houdt voor toegelatene de verplichting in van een gewoon lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.
4. Toelating gaat in op de datum waarop betrokkene de verschuldigde contributie en het entreegeld aan de penningmeester heeft voldaan.

ARTIKEL 3.
1. Het bestuur zal het lidmaatschap van een gewoon lid bij aangetekend schrijven opzeggen zodra te zijnen opzichte omstandigheden aanwezig zijn als bedoeld in artikel 2 onder a of b.
2. Tegen een opzegging door het bestuur als bedoeld in lid 1 staat betrokkene beroep open op de algemene vergadering, mits ingesteld bij aangetekend schrijven aan het bestuur binnen 14 dagen nadat de opzegging te zijner kennis is gebracht. Een ingesteld beroep schorst de opzegging niet.

ARTIKEL 4.
Benoeming tot erelid van verdienste kan slechts geschieden op voordracht van het bestuur door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 (wordt vervolgd)

 

Verjaardagen

  • Femke -> Is over 7 dagen jarig.
  • Cock -> Is over 10 dagen jarig.
  • Hans van Pelt -> Is over 20 dagen jarig.

Clubgegevens

Biljartvereniging 't Centrum
clubadres: 's - Gravenweg 99
2911 CE Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180-312303

Secretariaat:
Parallelweg-Zuid 129
2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel
Email: monique@dehonbv.nl

Test je reactievermogen

Time:

Biljartvereniging 't Centrum | Gemaakt door Mo-webdesign

mooCow mooCow mooCow
mooCow